Blog

‘Door de inzichten van de kwantumfysica is het mechanische wereldbeeld van de fysica aan het wankelen gebracht. De wetten die in het macro kosmische gebied gelden, schijnen in de microkosmos niet op dezelfde manier te functioneren. Het is bijvoorbeeld onzeker geworden of de snelheid van het licht de maximale snelheid is waarmee informatie van A naar B gestuurd kan worden (Gallo 2000, pag. 39 e.v.). De uitwisseling van energie en informatie schijnt op nog andere, tot nu toe volledig onbekende, wetten te berusten.

Evenzo valt sterk te betwijfelen of de mechanische voorstelling van de biologie dat we bijvoorbeeld uit de samenstelling van de genen de ontwikkeling van een levend wezen en zijn specifieke eigenschappen zouden kunnen herleiden, klopt. “De samenstelling van aminozuur moleculen, de resultaten van immunologisch en elektroforetisch onderzoek (…) laten alle zien dat de polypeptiden van de mens gemiddeld voor meer dan 99% overeenkomen met die van de chimpansee.” (Sheldrake 1998, pag. 34). Verder schrijft Ruppert Sheldrake: “Gewoonlijk wordt echter de mechanische theorie van het leven niet als een streng gedefinieerde, weerlegbare theorie gezien; ze dient veel meer als rechtvaardiging voor de conservatieve werkmethode in de gevestigde door de fysica en chemie ondersteunde denkschema’s.” En ook al staat in de psychiatrie het argument ‘genetisch bepaald’ inmiddels hoog in aanzien als uiteindelijke verklaring voor schizofrenie, het ontbreekt nog steeds aan iedere serieus te nemen wetenschappelijke onderbouwing.

Hetgeen we met materie aanduiden, schijnt wat anders te zijn dan dat wat we energie of informatie noemen. Terwijl we het menselijke lichaam in velerlei opzicht als iets materieels kunnen beschouwen, is het uiterst moeilijk om het paradigma van de materie op fenomenen zoals waarnemen, denken en voelen toe te passen, op het bewustzijn en het onbewuste. De regels die hier werken, passen niet meer in de tijd- en ruimtestructuren die voor materie gelden. De bij familieopstellingen (Hellinger 2001a) optredende fenomenen van overdracht van informatie op representanten wijzen duidelijk in deze richting. Dit inzicht heeft verstrekkende gevolgen voor het begrijpen van het ontstaan van psychische verschijnselen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor behandeling van psychische problemen. De ziel is geen lichaam dat men ‘mechanisch’ kan behandelen.’

UIT: Franz Ruppert, De verborgen boodschap van psychische stoornissen. De waarheid heelt de waan. Eeserveen 2009 (blz. 41, 42)